Inici - Socis - Contactar 
  

 

La Societat

Qui som

La Societat Catalano Balear de Valoració Mèdica del Dany Corporal es una associació medica i científica destinada primordialment al foment i pràctica de les activitats científiques relacionades amb la Valoració Mèdica del Dany Corporal.

Àmbit geogràfic

L'àmbit geogràfic de l'Associació es de Catalunya i les Illes Balears.

Finalitats

 1. El desenvolupament de la formació Científica i Tècnica de la Valoració Mèdica del Dany Corporal, que permeti desenvolupar els seus propis continguts per a conformar el seu reconeixement com especialitat pròpia en la seva esfera social natural tant mèdica i legal com en la funció pericial.
 2. Potenciar la ajuda i col•laboració entre els socis i de tots els professionals que s'interessin per la especialització i desenvolupament de la Valoració Mèdica del Dany Corporal.
 3. La societat facilitarà els llistats dels seus membres a les entitats - vinculades o no a l'administració - que ho sol•licitin, en els quals constaran els membres capacitats per a el desenvolupament de les labors pericials sol•licitades, i que hagin manifestat la seva voluntat de constar a els mateixos. Aquests llistats seran confeccionats segons la normativa del Reglament Intern de la Societat.
 4. La Societat adoptarà tots els mitjans disponibles per a la projecció social de la seva activitat i la dels seus socis, establint els vincles oportuns amb aquelles entitats privades o públiques, autonòmiques, estatals o internacionals, que persegueixin els mateixos fins.
 5. En particular, la Societat promourà a títol enunciatiu, les següents activitats:
  • Donar a conèixer i difondre la labor professional i científica de tots els seus membres.
  • Convocar i participar en la organització de seminaris col•loquis, reunions científiques, cursos, congressos i publicacions mèdiques, regulars o esporàdiques, que serveixin de valor formatiu i/o divulgatiu, de la disciplina objecte de la Societat
  • Col•laborar amb l’Administració, amb els Col•legis professionals i amb qualsevol altre entitat pública o privada, per a l’estudi de la legislació vigent, amb la fi de aportar els coneixements de la disciplina que permetin un us mes racional i científica de la mateixa, proposant a tal efecte les millores i adequacions que se’n derivin.
  • Promoure el reconeixement de la valoració Mèdica del Dany Corporal com a especialitat mèdica sanitària per part de l’Administració i de qualsevol altre instància, el qual constitueix el fi últim de la Societat.

Queda exclòs tot ànim de lucre. 
Socis La societat Activitats

Llistat públic de socis
Serveis (només socis)
Per a ser soci
Estatuts

Benvinguda
La societat
Història

Congrés Hispano-Luso 2004
 
Inici - Socis - Contactar